REGULAMIN ZAPISÓW NA ZAJĘCIA BRAINY ORGANIZOWANE 
przez FACH Sp. z o.o.

§1

 1. Zapisy na zajęcia Brainy prowadzą partnerzy (franczyzobiorcy) Fundacji Soward Kolorowa Edukacja.
 2. Zajęcia te odbywają się w placówkach prowadzonych przez partnerów (franczyzobiorców) znajdujących się na terenie całej Polski.
 3. Partner (franczyzobiorca) tj: Fach sp. z o.o. ; NIP: 7352880009 Adres: Grel 32, 34-400 Nowy Targ, jest Organizatorem i Prowadzącym zajęcia Brainy.
 4. Partner (franczyzobiorca) tj. Fach sp. z o.o. prowadzi własną działalność gospodarczą i rejestruje członków na warsztaty poprzez wtyczkę systemu ActiveNow, która jest pod jego kontrolą.
 5. Wtyczka ActiveNow zamieszczona jest na stronie internetowej: www.brainynowytarg.pl, która jest własnością Fundacji Soward – Kolorowa Edukacja. Fundacja zarejestrowana pod adresem Kolarska 10G, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie NIP: 5732850491 REGON: 243631353 KRS: 0000518618.

§2

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.com;
  Tpay jest to system płatności online świadczony przez Krajowy Integrator Płatności S.A.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem w przypadku zapisu na pełen kurs Brainy.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto.

§3

 1. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek zajęć Brainy, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.
 2. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający.
 3. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia nie wykorzystane z winy Zgłaszającego lub Uczestnika.
 4. Uczestnik wybiera ofertę Brainy z zajęć startowych na stronie internetowej.
 5. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach/warsztatach Brainy za pośrednictwem maila i/lub sms.

§4

Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania zajęć Brainy.

§5

 1. Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości ustalonej przez Organizatora.
 2. Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić pełną kwotę określoną na stronie internetowej za pośrednictwem systemu płatności Tpay lub na konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna: 78 1020 3466 0000 9502 0142 1205 lub gotówką u Organizatora.

§6

 1. W przypadku rezygnacji z zajęć/warsztatów Brainy lub innych zajęć sprzedawanych przez stronę internetową z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni Organizator zwraca kwotę 1/2 wpłaty.
 2. Przy rezygnacji z zajęć/warsztatów Brainy później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć/warsztatów Brainy – zaliczka nie ulega zwrotowi.
 3. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem zajęć), wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w zajęciach Brainy, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.
 4. Za zmianę przez Zgłaszającego istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np. danych osobowych, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora (np. zawarcie nowego ubezpieczenia).
 5. Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika w zajęciach Brainy jedynie w formie pisemnej wysyłając email na biuro@brainynowytarg.pl. Terminem wpływu rezygnacji jest data wysłania maila. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty elektronicznej użytkownika. 
 6. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów można zgłaszać w formie pisemnej na adres Fach sp. z o.o., Grel 32, 34-400 Nowy Targ, Polska, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w serwisie www.brainynowytarg.pl. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Fach sp. z o.o. poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§7

 1. W przypadku skrócenia czasu pobytu na zajęciach przez uczestnika z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, za którą nie odpowiada organizator zwrot kosztów za zajęcia wynosi 50 % reszty niewykorzystanych dni.
 2. W przypadku przerwania zajęć Brainy bez podania przyczyny, koszt zajęć startowych Brainy nie będzie zwracany.
 3. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z zajęć Brainy nie są zwracane żadne koszty pobytu na zajęciach Brainy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fach sp. z o.o.;
  NIP: 7352880009, Adres: Grel 32, 34-400 Nowy Targ, Polska
 2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez email: biuro@brainynowytarg.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zapisów na zajęcia Brainy, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe aczkolwiek i niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zapisie.

Kamila Gromczak (podpis organizatora / administratora)

Przewiń do góry

Brainy

Metoda Brainy powstała na bazie
najnowszych osiągnięć naukowych:

• Psychologii pozytywnej M. Seligmana,
• Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera,
• Teorii inteligencji społecznej E. Thorndike’a,
• Teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana
• Neuroedukacji R. Bandlera,
• Teorii flow M. Csíkszentmihályi
• Teorii rozwoju systemów wartości (Dynamika Spiralna) C. W. Gravesa,
• Modelu motywacji 3.0 D. Pink’a.